WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Hitman 2
37.000 AMD 

The first and most important change is that in Hitman 2 there is no division into episodes that are released every few months. The entire second season - and at the start it includes six main story missions - is available immediately and now. The fashionable division into episodes by no means appealed to all fans of the “bald killer,” and the authors took this into account when working on the sequel.

Therefore, the story itself, told in the game, looks more solid, collected, interesting and emotional. Everything is twisted around, in principle, the familiar conspiracy theories and spy games - we are looking for some kind of elusive "secret agent" and oppose the powerful organizations that secretly control the world. In the process, you will have to visit not only big cities, rich residences and coca plantations (available in Mumbai, Miami, New Zealand coast, American Vermont, a village in Colombia), but also local Formula 1 competitions, and even costume, in Venetian style a secret party on the island, where some rituals are held.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: