WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Play Station 4 Slim 1TB+1GAME
Jet Black
225.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
235.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 19.594 AMD  24 ԱՄԻՍ – 9.802 AMD
 սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The game meets newcomers with a smooth transition from the opening cut-scene to the gameplay, as a result of which you find yourself in the air while flying on a web. Finding out which button is responsible for the release of the web in the direction of the buildings (R2), there is an instant addiction to this method of movement. One gets the feeling that you have not just launched the game, but are its veteran. Rocking on the web works exactly as it should in terms of convenience and realism. At this time, the character moves in an arc and retains inertia, so you can slow down the flight or, conversely, increase its speed using the jump at different points in time. If you constantly hold R2, Spider-Man will automatically release a new web and move forward.

Likewise, the direction of movement is easily and quickly changed: when you press the jump button during a free fall, the main character will perform a spurt on the web, which will speed up in the right direction. As stated earlier, the web clings strictly to real objects, and not to the air, unlike many previous games about Spider. Therefore, in places with low buildings will have to fall, and in Central Park and at all cling to the trees, being on the verge of hitting the heels of the ground. By the way, in order not to wait until the protagonist falls to that height where the use of cobwebs will become possible again, you can accelerate in the fall by pressing the left stick.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: